สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 รับวัคซีน Pfizer

สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 รับวัคซีน Pfizer
ที่ กลุ่มโรงเรียน นร.ป.6-ม.6
ทั้งหมด
แจ้ง
แล้ว
ร้อย
ละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 628 601 95.70
2 กลางกันทรารมย์ 645 524 81.24
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 253 253 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 587 569 96.93
5 น้ำเกลี้ยง 978 886 90.59
6 พยุห์ 549 475 86.52
7 ยางชุมน้อย 567 429 75.66
8 วังหิน ๑ 552 464 84.06
9 วังหิน ๒ 339 328 96.76
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 281 266 94.66
11 เมืองหลวงพ่อโต 609 556 91.30
12 เมืองสวนสมเด็จ 816 736 90.20
13 เมืองศรีลำดวน 329 318 96.66
14 บูรพาโนนคูณ 386 363 94.04
15 ประจิมโนนคูณ 361 337 93.35
รวม 7880 7105 90.16