สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 รับวัคซีน Pfizer

สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 รับวัคซีน Pfizer
ที่ กลุ่มโรงเรียน นร.12-18 ปี
ทั้งหมด
แจ้ง
แล้ว
ร้อย
ละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 630 606 96.19
2 กลางกันทรารมย์ 645 558 86.51
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 253 253 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 587 582 99.15
5 น้ำเกลี้ยง 978 898 91.82
6 พยุห์ 549 505 91.99
7 ยางชุมน้อย 567 545 96.12
8 วังหิน ๑ 552 490 88.77
9 วังหิน ๒ 339 334 98.53
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 282 267 94.68
11 เมืองหลวงพ่อโต 609 582 95.57
12 เมืองสวนสมเด็จ 817 775 94.86
13 เมืองศรีลำดวน 329 326 99.09
14 บูรพาโนนคูณ 386 373 96.63
15 ประจิมโนนคูณ 361 353 97.78
รวม 7884 7447 94.46