สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 133 133
2 บ้านหนองแวง 87 87
3 บ้านโนนคูณ 25 18
4 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 14 14
5 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 10 10
6 บ้านเท่อเล่อ 6 6
7 บ้านร่องเก้า 9 9
8 บ้านโนนดู่ 10 4
9 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 7 7
10 บ้านโคกสะอาด 27 27
11 บ้านหนองหิน 18 18
12 บ้านโนนสมบูรณ์ 27 27
13 บ้านหนองกุงสนามชัย 10 10
14 บ้านก้อนเส้า 3 3
รวม 386 373