สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองแวง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 18 18 - -
ม.2/1 18 18 - -
ม.3/1 24 24 - -
ป.6/1 27 27 - -
รวม 87 87 0 0