สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 23 23 - -
ม.1/2 22 22 - -
ม.2/1 26 26 - -
ม.3/1 23 23 - -
ม.3/2 24 24 - -
ป.6/1 15 15 - -
รวม 133 133 0 0