แบบผนวก 3
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
คำชี้แจง ขอให้ สสจ.รวบรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ประสงค์รับวัคซีนรายโรงเรียนและกำหนดชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
ที่ อำเภอ/เขต ชื่อโรงเรียน สังกัด จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด(คน)
จำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน(คน) ชื่อสถาน
พยาบาล
ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
1 เมือง บ้านแทงวิทยา สพป.ศก.1 57 4 9 14 8 - - - 35  
2 เมือง ตะดอบวิทยา สพป.ศก.1 124 15 14 23 17 - - - 69  
3 เมือง บ้านโนนแกด สพป.ศก.1 89 28 21 23 17 - - - 89  
4 เมือง บ้านหนองโนวิทยา สพป.ศก.1 102 4 7 16 19 - - - 46  
5 เมือง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป.ศก.1 42 - 10 2 10 - - - 22  
6 เมือง บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สพป.ศก.1 53 4 17 15 9 - - - 45  
7 เมือง บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) สพป.ศก.1 56 13 17 9 11 - - - 50  
8 เมือง บ้านหนองแวงโพนเขวา สพป.ศก.1 83 6 13 13 18 - - - 50  
9 เมือง อนุบาลวัดพระโต สพป.ศก.1 411 113 107 86 77 - - - 383  
10 เมือง บ้านหญ้าปล้อง สพป.ศก.1 64 4 18 14 14 - - - 50  
11 เมือง บ้านหนองครก สพป.ศก.1 53 20 9 11 13 - - - 53  
12 เมือง บ้านก้านเหลือง สพป.ศก.1 57 14 17 13 9 - - - 53  
13 ยางชุมน้อย บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ศก.1 49 2 6 12 13 - - - 33  
14 ยางชุมน้อย บ้านคอนกาม สพป.ศก.1 69 7 25 16 11 - - - 59  
15 ยางชุมน้อย บ้านค้อเมืองแสน สพป.ศก.1 80 10 5 6 6 - - - 27  
16 ยางชุมน้อย บ้านโนนคูณ สพป.ศก.1 107 4 27 35 21 - - - 87  
17 ยางชุมน้อย บ้านผักขะ สพป.ศก.1 45 13 13 12 6 - - - 44  
18 กันทรารมย์ บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป.ศก.1 74 7 8 19 10 - - - 44  
19 กันทรารมย์ บ้านจาน สพป.ศก.1 41 3 7 11 2 - - - 23  
20 กันทรารมย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) สพป.ศก.1 44 14 14 8 2 - - - 38  
21 กันทรารมย์ บ้านอาลัย สพป.ศก.1 63 5 - 4 3 - - - 12  
22 กันทรารมย์ บ้านบูรพา สพป.ศก.1 42 5 9 11 11 - - - 36  
23 กันทรารมย์ บ้านพะแนงวิทยา สพป.ศก.1 60 11 15 10 14 - - - 50  
24 กันทรารมย์ บ้านผักบุ้ง สพป.ศก.1 74 21 1 18 14 - - - 54  
25 กันทรารมย์ บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป.ศก.1 69 15 15 14 15 - - - 59  
26 กันทรารมย์ บ้านดูนสิม(อสพป.๘) สพป.ศก.1 48 10 9 3 11 - - - 33  
27 กันทรารมย์ อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศก.1 263 55 22 14 31 - - - 122  
28 กันทรารมย์ บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป.ศก.1 67 10 15 18 12 - - - 55  
29 กันทรารมย์ บ้านเจี่ย สพป.ศก.1 74 15 6 14 11 - - - 46  
30 กันทรารมย์ บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป.ศก.1 38 13 9 7 8 - - - 37  
31 กันทรารมย์ บ้านหนองบัวไชยวาน สพป.ศก.1 51 10 11 11 16 - - - 48  
32 กันทรารมย์ บ้านเทิน สพป.ศก.1 23 6 1 5 3 - - - 15  
33 กันทรารมย์ บ้านเกาะ สพป.ศก.1 41 14 15 4 8 - - - 41  
34 กันทรารมย์ บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป.ศก.1 94 33 20 22 19 - - - 94  
35 กันทรารมย์ บ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป.ศก.1 42 5 7 12 8 - - - 32  
36 กันทรารมย์ บ้านกล้วย สพป.ศก.1 79 9 12 9 21 - - - 51  
37 กันทรารมย์ บ้านหนองกก สพป.ศก.1 74 8 17 15 23 - - - 63  
38 กันทรารมย์ บ้านกอกหัวนา สพป.ศก.1 60 23 14 12 10 - - - 59  
39 กันทรารมย์ บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศก.1 124 33 22 23 25 - - - 103  
40 กันทรารมย์ บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ศก.1 71 13 20 14 13 - - - 60  
41 กันทรารมย์ บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป.ศก.1 67 12 10 21 7 - - - 50  
42 กันทรารมย์ บ้านบกขี้ยาง สพป.ศก.1 56 - 5 10 12 - - - 27  
43 โนนคูณ อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป.ศก.1 133 15 45 26 47 - - - 133  
44 โนนคูณ บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป.ศก.1 120 38 24 31 25 - - - 118  
45 โนนคูณ บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป.ศก.1 72 15 12 14 18 - - - 59  
46 โนนคูณ บ้านหนองแวง สพป.ศก.1 87 27 18 18 24 - - - 87  
47 โนนคูณ บ้านเวาะวิทยาคม สพป.ศก.1 38 1 3 9 7 - - - 20  
48 น้ำเกลี้ยง บ้านโนนหนองสิม สพป.ศก.1 46 13 16 8 5 - - - 42  
49 น้ำเกลี้ยง บ้านหนองแวง สพป.ศก.1 57 5 9 9 17 - - - 40  
50 น้ำเกลี้ยง บ้านคูบ สพป.ศก.1 121 5 23 26 21 - - - 75  
51 น้ำเกลี้ยง บ้านน้ำเกลี้ยง สพป.ศก.1 212 55 35 26 43 - - - 159  
52 น้ำเกลี้ยง บ้านรุ่ง สพป.ศก.1 76 17 20 14 13 - - - 64  
53 น้ำเกลี้ยง บ้านสบาย สพป.ศก.1 94 7 2 21 24 - - - 54  
54 น้ำเกลี้ยง บ้านละเอาะ สพป.ศก.1 127 25 19 30 20 - - - 94  
55 วังหิน บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป.ศก.1 39 14 5 7 6 - - - 32  
56 วังหิน บ้านโนนดู่ สพป.ศก.1 101 27 25 25 20 - - - 97  
57 วังหิน บ้านสว่าง สพป.ศก.1 59 3 10 8 14 - - - 35  
58 วังหิน บ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศก.1 47 2 3 6 8 - - - 19  
59 วังหิน นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ สพป.ศก.1 39 6 5 12 2 - - - 25  
60 วังหิน บ้านกะเอิน สพป.ศก.1 63 19 12 19 6 - - - 56  
61 วังหิน บ้านโพนดวน สพป.ศก.1 54 5 13 15 5 - - - 38  
62 วังหิน บ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศก.1 95 22 27 26 20 - - - 95  
63 วังหิน ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) สพป.ศก.1 64 17 11 11 21 - - - 60  
64 วังหิน บ้านโพนยาง สพป.ศก.1 68 13 18 13 23 - - - 67  
65 พยุห์ บ้านตำแยหนองเม็ก สพป.ศก.1 92 17 24 18 16 - - - 75  
66 พยุห์ อนุบาลพยุห์ สพป.ศก.1 79 10 13 20 15 - - - 58  
67 พยุห์ บ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศก.1 86 15 13 25 18 1 7 1 80  
68 พยุห์ บ้านร่องสะอาด สพป.ศก.1 64 8 20 19 9 - - - 56  
69 พยุห์ บ้านหนองเตย สพป.ศก.1 16 3 5 1 - - - - 9  
70 เมือง บ้านคูซอด สพป.ศก.1 18 13 - - - - - - 13  
71 เมือง บ้านเวาะ สพป.ศก.1 10 7 - - - - - - 7  
72 เมือง บ้านเปือย สพป.ศก.1 18 12 - - - - - - 12  
73 เมือง บ้านจานหนองคู สพป.ศก.1 11 11 - - - - - - 11  
74 เมือง บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.ศก.1 8 6 - - - - - - 6  
75 เมือง บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป.ศก.1 11 11 - - - - - - 11  
76 เมือง บ้านแดงเหล่ายอด สพป.ศก.1 9 9 - - - - - - 9  
77 เมือง บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.ศก.1 12 11 - - - - - - 11  
78 เมือง บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สพป.ศก.1 9 8 - - - - - - 8  
79 เมือง บ้านซำโพธิ์ สพป.ศก.1 16 5 - - - - - - 5  
80 เมือง บ้านหนองแคนหนองเทา สพป.ศก.1 6 3 - - - - - - 3  
81 เมือง บ้านหนองม่วงหนองแวง สพป.ศก.1 3 - - - - - - - 0  
82 เมือง บ้านหางว่าวโนนบัว สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
83 เมือง บ้านฮ่องแข้ดำ สพป.ศก.1 1 1 - - - - - - 1  
84 เมือง บ้านขมิ้น สพป.ศก.1 5 5 - - - - - - 5  
85 เมือง บ้านเสือบอง สพป.ศก.1 5 - - - - - - - 0  
86 เมือง บ้านน้ำคำ สพป.ศก.1 21 21 - - - - - - 21  
87 เมือง บ้านหนองคำ สพป.ศก.1 10 3 - - - - - - 3  
88 เมือง บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป.ศก.1 4 - - - - - - - 0  
89 เมือง บ้านบก สพป.ศก.1 8 4 - - - - - - 4  
90 เมือง บ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป.ศก.1 17 12 - - - - - - 12  
91 เมือง บ้านดอนสั้น สพป.ศก.1 5 - - - - - - - 0  
92 เมือง บ้านโพนค้อ สพป.ศก.1 20 17 - - - - - - 17  
93 เมือง บ้านโนนแย้ สพป.ศก.1 14 14 - - - - - - 14  
94 เมือง บ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
95 เมือง มหาราช ๓ สพป.ศก.1 7 - - - - - - - 0  
96 เมือง บ้านโนนอีปังโพนวัว สพป.ศก.1 10 8 - - - - - - 8  
97 เมือง บ้านหนองหว้าเข้ากรรม สพป.ศก.1 8 8 - - - - - - 8  
98 เมือง บ้านหนองแก้วสำโรง สพป.ศก.1 15 - - - - - - - 0  
99 เมือง บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ศก.1 7 - - - - - - - 0  
100 เมือง บ้านหนองโพธิ์ สพป.ศก.1 4 - - - - - - - 0  
101 เมือง บ้านหนองสาดโนนเจริญ สพป.ศก.1 2 2 - - - - - - 2  
102 เมือง บ้านหนองสวง สพป.ศก.1 8 6 - - - - - - 6  
103 เมือง อนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศก.1 458 342 - - - - - - 342  
104 เมือง บ้านหนองไผ่ สพป.ศก.1 5 5 - - - - - - 5  
105 เมือง บ้านหอยสะเดาพัฒนา สพป.ศก.1 12 12 - - - - - - 12  
106 เมือง บ้านก่อโนนหล่อง สพป.ศก.1 6 6 - - - - - - 6  
107 เมือง บ้านโพนแดง สพป.ศก.1 12 7 - - - - - - 7  
108 เมือง บ้านแกประชาสามัคคี สพป.ศก.1 5 1 - - - - - - 1  
109 เมือง จินดาวิทยาคาร ๓ สพป.ศก.1 7 3 - - - - - - 3  
110 เมือง บ้านหมากเขียบ สพป.ศก.1 14 - - - - - - - 0  
111 เมือง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สพป.ศก.1 4 - - - - - - - 0  
112 เมือง บ้านยางกุดนาคำ สพป.ศก.1 5 2 - - - - - - 2  
113 ยางชุมน้อย บ้านยางเครือ สพป.ศก.1 4 2 - - - - - - 2  
114 ยางชุมน้อย บ้านแก้ง สพป.ศก.1 6 2 - - - - - - 2  
115 ยางชุมน้อย บ้านหอย-โนนดู่ สพป.ศก.1 10 - - - - - - - 0  
116 ยางชุมน้อย บ้านโนนติ้ว สพป.ศก.1 2 - - - - - - - 0  
117 ยางชุมน้อย บ้านบอนวิทยา สพป.ศก.1 14 4 - - - - - - 4  
118 ยางชุมน้อย บ้านจอมวิทยา สพป.ศก.1 1 1 - - - - - - 1  
119 ยางชุมน้อย บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป.ศก.1 18 18 - - - - - - 18  
120 ยางชุมน้อย อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ศก.1 113 - - - - - - - 0  
121 ยางชุมน้อย บ้านยางชุมใหญ่ สพป.ศก.1 13 13 - - - - - - 13  
122 ยางชุมน้อย บ้านลิ้นฟ้า สพป.ศก.1 22 15 - - - - - - 15  
123 ยางชุมน้อย บ้านดินดำ สพป.ศก.1 14 10 - - - - - - 10  
124 กันทรารมย์ บ้านหนองอีกว่าง สพป.ศก.1 5 5 - - - - - - 5  
125 กันทรารมย์ บ้านอีต้อม สพป.ศก.1 11 5 - - - - - - 5  
126 กันทรารมย์ บ้านมะกรูด สพป.ศก.1 1 1 - - - - - - 1  
127 กันทรารมย์ บ้านหนองทามใหญ่ สพป.ศก.1 5 3 - - - - - - 3  
128 กันทรารมย์ บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป.ศก.1 12 11 - - - - - - 11  
129 กันทรารมย์ บ้านดู่ สพป.ศก.1 6 - - - - - - - 0  
130 กันทรารมย์ บ้านหนองมะแซว สพป.ศก.1 14 10 - - - - - - 10  
131 กันทรารมย์ บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) สพป.ศก.1 10 10 - - - - - - 10  
132 กันทรารมย์ บ้านทาม สพป.ศก.1 7 - - - - - - - 0  
133 กันทรารมย์ บ้านโนนผึ้ง สพป.ศก.1 9 - - - - - - - 0  
134 กันทรารมย์ บ้านหนองหวาย สพป.ศก.1 13 11 - - - - - - 11  
135 กันทรารมย์ บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) สพป.ศก.1 8 - - - - - - - 0  
136 กันทรารมย์ บ้านหนองโอง สพป.ศก.1 5 5 - - - - - - 5  
137 กันทรารมย์ บ้านพันลำ สพป.ศก.1 8 4 - - - - - - 4  
138 กันทรารมย์ บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง สพป.ศก.1 3 2 - - - - - - 2  
139 กันทรารมย์ บ้านบัวน้อยโนนปอ สพป.ศก.1 2 2 - - - - - - 2  
140 กันทรารมย์ บ้านขาม สพป.ศก.1 12 8 - - - - - - 8  
141 กันทรารมย์ บ้านจิกกะลา สพป.ศก.1 4 1 - - - - - - 1  
142 กันทรารมย์ บ้านนาดี สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
143 กันทรารมย์ บ้านโนนสะอาดอีตู้ สพป.ศก.1 3 - - - - - - - 0  
144 กันทรารมย์ บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน สพป.ศก.1 6 6 - - - - - - 6  
145 กันทรารมย์ บ้านหนองเทา สพป.ศก.1 5 - - - - - - - 0  
146 กันทรารมย์ บ้านโคก สพป.ศก.1 6 1 - - - - - - 1  
147 กันทรารมย์ บ้านยาง สพป.ศก.1 2 - - - - - - - 0  
148 กันทรารมย์ บ้านหนองกี่ สพป.ศก.1 2 - - - - - - - 0  
149 กันทรารมย์ บ้านสร้างเหล่าโนนแดง สพป.ศก.1 8 1 - - - - - - 1  
150 กันทรารมย์ บ้านโพธิ์ลังกา สพป.ศก.1 14 10 - - - - - - 10  
151 กันทรารมย์ บ้านละทาย สพป.ศก.1 19 13 - - - - - - 13  
152 กันทรารมย์ บ้านกอก สพป.ศก.1 10 4 - - - - - - 4  
153 กันทรารมย์ บ้านเขวา สพป.ศก.1 5 - - - - - - - 0  
154 กันทรารมย์ บ้านเหม้าหนองเรือ สพป.ศก.1 5 1 - - - - - - 1  
155 กันทรารมย์ บ้านยางน้อยสามัคคี สพป.ศก.1 5 3 - - - - - - 3  
156 กันทรารมย์ บ้านเปือย สพป.ศก.1 12 2 - - - - - - 2  
157 กันทรารมย์ บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป.ศก.1 11 7 - - - - - - 7  
158 กันทรารมย์ บ้านหนองบัวท่าช้าง สพป.ศก.1 6 - - - - - - - 0  
159 กันทรารมย์ บ้านโพนทรายโนนเรือ สพป.ศก.1 14 3 - - - - - - 3  
160 กันทรารมย์ บ้านสีถาน สพป.ศก.1 3 1 - - - - - - 1  
161 กันทรารมย์ บ้านขามป้อม สพป.ศก.1 4 4 - - - - - - 4  
162 กันทรารมย์ บ้านหนามแท่ง สพป.ศก.1 16 13 - - - - - - 13  
163 กันทรารมย์ บ้านหนองดุมหนองม่วง สพป.ศก.1 13 7 - - - - - - 7  
164 กันทรารมย์ บ้านทุ่งพาย สพป.ศก.1 13 12 - - - - - - 12  
165 กันทรารมย์ บ้านหนองถ่ม สพป.ศก.1 4 1 - - - - - - 1  
166 กันทรารมย์ บ้านหนองหัวช้าง สพป.ศก.1 3 - - - - - - - 0  
167 กันทรารมย์ บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา สพป.ศก.1 12 8 - - - - - - 8  
168 กันทรารมย์ บ้านทุ่งมั่ง สพป.ศก.1 9 8 - - - - - - 8  
169 กันทรารมย์ บ้านหนองไฮ สพป.ศก.1 16 3 - - - - - - 3  
170 กันทรารมย์ บ้านอิปาด สพป.ศก.1 6 2 - - - - - - 2  
171 โนนคูณ บ้านโนนคูณ สพป.ศก.1 25 18 - - - - - - 18  
172 โนนคูณ บ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป.ศก.1 14 3 - - - - - - 3  
173 โนนคูณ บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป.ศก.1 10 - - - - - - - 0  
174 โนนคูณ บ้านเท่อเล่อ สพป.ศก.1 6 5 - - - - - - 5  
175 โนนคูณ บ้านร่องเก้า สพป.ศก.1 9 5 - - - - - - 5  
176 โนนคูณ บ้านบกแดงผักขะย่า สพป.ศก.1 17 7 - - - - - - 7  
177 โนนคูณ บ้านโปร่ง สพป.ศก.1 6 6 - - - - - - 6  
178 โนนคูณ บ้านหัวเหล่า สพป.ศก.1 15 - - - - - - - 0  
179 โนนคูณ บ้านโนนสว่าง สพป.ศก.1 3 - - - - - - - 0  
180 โนนคูณ บ้านโพนงาม สพป.ศก.1 11 1 - - - - - - 1  
181 โนนคูณ บ้านผักขย่าใหญ่ สพป.ศก.1 13 - - - - - - - 0  
182 โนนคูณ บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ สพป.ศก.1 18 10 - - - - - - 10  
183 โนนคูณ บ้านปลาข่อ สพป.ศก.1 7 - - - - - - - 0  
184 โนนคูณ บ้านโนนดู่ สพป.ศก.1 10 4 - - - - - - 4  
185 โนนคูณ บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
186 โนนคูณ บ้านโคกสะอาด สพป.ศก.1 27 15 - - - - - - 15  
187 โนนคูณ บ้านหนองหิน สพป.ศก.1 18 15 - - - - - - 15  
188 โนนคูณ บ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ศก.1 27 18 - - - - - - 18  
189 โนนคูณ บ้านหนองกุงสนามชัย สพป.ศก.1 10 9 - - - - - - 9  
190 โนนคูณ บ้านก้อนเส้า สพป.ศก.1 3 - - - - - - - 0  
191 โนนคูณ บ้านหนองสนม สพป.ศก.1 6 - - - - - - - 0  
192 โนนคูณ บ้านหยอด สพป.ศก.1 8 - - - - - - - 0  
193 โนนคูณ บ้านนาม่อง-นาเมือง สพป.ศก.1 2 - - - - - - - 0  
194 โนนคูณ บ้านหนองตลาด สพป.ศก.1 6 6 - - - - - - 6  
195 โนนคูณ บ้านเหล่าฝ้าย สพป.ศก.1 19 2 - - - - - - 2  
196 น้ำเกลี้ยง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศก.1 78 33 - - - - - - 33  
197 น้ำเกลี้ยง บ้านโนนสว่าง สพป.ศก.1 6 4 - - - - - - 4  
198 น้ำเกลี้ยง บ้านสะพุง สพป.ศก.1 8 6 - - - - - - 6  
199 น้ำเกลี้ยง บ้านสะเต็ง สพป.ศก.1 13 5 - - - - - - 5  
200 น้ำเกลี้ยง บ้านสวนกล้วย สพป.ศก.1 6 5 - - - - - - 5  
201 น้ำเกลี้ยง บ้านยางน้อยตองปิด สพป.ศก.1 9 8 - - - - - - 8  
202 น้ำเกลี้ยง บ้านกะวัน สพป.ศก.1 7 6 - - - - - - 6  
203 น้ำเกลี้ยง บ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
204 น้ำเกลี้ยง บ้านบัวระรมย์ สพป.ศก.1 13 - - - - - - - 0  
205 น้ำเกลี้ยง บ้านลุมภู สพป.ศก.1 20 20 - - - - - - 20  
206 น้ำเกลี้ยง บ้านหนองนาเวียง สพป.ศก.1 5 3 - - - - - - 3  
207 น้ำเกลี้ยง บ้านหนองบาง สพป.ศก.1 9 4 - - - - - - 4  
208 น้ำเกลี้ยง บ้านหนองพะแนง สพป.ศก.1 14 13 - - - - - - 13  
209 น้ำเกลี้ยง บ้านโนนงาม สพป.ศก.1 3 3 - - - - - - 3  
210 น้ำเกลี้ยง บ้านหนองแลงระไง สพป.ศก.1 19 14 - - - - - - 14  
211 น้ำเกลี้ยง บ้านทุ่งสว่าง สพป.ศก.1 3 3 - - - - - - 3  
212 น้ำเกลี้ยง บ้านขี้เหล็ก สพป.ศก.1 11 11 - - - - - - 11  
213 น้ำเกลี้ยง บ้านแวด สพป.ศก.1 14 5 - - - - - - 5  
214 วังหิน บ้านหนองนาโพธิ์ สพป.ศก.1 14 14 - - - - - - 14  
215 วังหิน บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว สพป.ศก.1 8 3 - - - - - - 3  
216 วังหิน บ้านลิงไอ สพป.ศก.1 7 - - - - - - - 0  
217 วังหิน บ้านหนองกันจอ สพป.ศก.1 6 5 - - - - - - 5  
218 วังหิน บ้านดงยาง สพป.ศก.1 6 - - - - - - - 0  
219 วังหิน บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป.ศก.1 24 4 - - - - - - 4  
220 วังหิน บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศก.1 20 - - - - - - - 0  
221 วังหิน นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ สพป.ศก.1 2 1 - - - - - - 1  
222 วังหิน บ้านหนองบัว สพป.ศก.1 10 6 - - - - - - 6  
223 วังหิน บ้านสร้างสะแบง สพป.ศก.1 16 8 - - - - - - 8  
224 วังหิน อนุบาลวังหิน สพป.ศก.1 15 15 - - - - - - 15  
225 วังหิน บ้านโนนสายหนองหว้า สพป.ศก.1 7 6 - - - - - - 6  
226 วังหิน บ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป.ศก.1 10 3 - - - - - - 3  
227 วังหิน บ้านทุ่งน้อย สพป.ศก.1 19 17 - - - - - - 17  
228 วังหิน บ้านเห็นอ้ม สพป.ศก.1 11 2 - - - - - - 2  
229 วังหิน บ้านหนองตาเชียง สพป.ศก.1 16 2 - - - - - - 2  
230 วังหิน บ้านทุ่ง สพป.ศก.1 1 - - - - - - - 0  
231 วังหิน บ้านสร้างบาก สพป.ศก.1 19 19 - - - - - - 19  
232 วังหิน บ้านสะมัด สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
233 วังหิน บ้านหนองคู สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
234 วังหิน ชุมชนหนองสังข์ สพป.ศก.1 14 5 - - - - - - 5  
235 วังหิน บ้านตีกา สพป.ศก.1 7 7 - - - - - - 7  
236 วังหิน บ้านหนองทุ่ม สพป.ศก.1 16 3 - - - - - - 3  
237 พยุห์ บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป.ศก.1 22 - - - - - - - 0  
238 พยุห์ บ้านกระถุน สพป.ศก.1 9 - - - - - - - 0  
239 พยุห์ บ้านขนวนจานสามัคคี สพป.ศก.1 12 12 - - - - - - 12  
240 พยุห์ บ้านอะลางหัวขัว สพป.ศก.1 3 1 - - - - - - 1  
241 พยุห์ บ้านโนนเพ็ก สพป.ศก.1 23 17 - - - - - - 17  
242 พยุห์ บ้านสร้างหว้า สพป.ศก.1 10 5 - - - - - - 5  
243 พยุห์ บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) สพป.ศก.1 2 1 - - - - - - 1  
244 พยุห์ บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) สพป.ศก.1 21 21 - - - - - - 21  
245 พยุห์ บ้านโคกเพ็ก สพป.ศก.1 5 - - - - - - - 0  
246 พยุห์ บ้านคูเมือง สพป.ศก.1 8 4 - - - - - - 4  
247 พยุห์ บ้านหนองรัง สพป.ศก.1 7 - - - - - - - 0  
248 พยุห์ บ้านหนองหว้าทับทัย สพป.ศก.1 17 7 - - - - - - 7  
249 พยุห์ บ้านหนองม่วงหนองแต้ สพป.ศก.1 13 13 - - - - - - 13  
250 พยุห์ บ้านสำโรงโคเฒ่า สพป.ศก.1 12 12 - - - - - - 12  
251 พยุห์ บ้านกระหวันโนนเจริญ สพป.ศก.1 7 1 - - - - - - 1  
252 พยุห์ บ้านป่าไร่ สพป.ศก.1 10 5 - - - - - - 5  
253 พยุห์ บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) สพป.ศก.1 3 3 - - - - - - 3  
254 พยุห์ บ้านเสมอใจหนองสลาม สพป.ศก.1 6 3 - - - - - - 3  
255 พยุห์ บ้านหนองค้า สพป.ศก.1 9 9 - - - - - - 9  
256 พยุห์ บ้านหนองออ สพป.ศก.1 13 7 - - - - - - 7  
รวม 7,880 2400 1049 1086 1035 1 7 1 5579  
หมายเหตุ: ขอให้รวบรวมส่งกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ปิด