สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มยางชุมน้อย
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 49 49
2 บ้านคอนกาม 69 69
3 บ้านค้อเมืองแสน 80 80
4 บ้านโนนคูณ 107 99
5 บ้านผักขะ 45 45
6 บ้านยางเครือ 4 4
7 บ้านแก้ง 6 2
8 บ้านหอย-โนนดู่ 10 9
9 บ้านโนนติ้ว 2 2
10 บ้านบอนวิทยา 14 14
11 บ้านจอมวิทยา 1 1
12 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 18 18
13 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 113 113
14 บ้านยางชุมใหญ่ 13 13
15 บ้านลิ้นฟ้า 22 15
16 บ้านดินดำ 14 12
รวม 567 545