สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ป.6/1 29 10 19 -
ป.6/2 28 9 19 -
ป.6/3 28 13 15 -
ป.6/4 28 9 19 -
รวม 113 41 72 0