สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านผักขะ

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 13 13 - -
ม.2/1 13 12 1 -
ม.3/1 6 6 - -
ป.6/1 13 13 - -
รวม 45 44 1 0