สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 8 8 - -
ม.2/1 12 12 - -
ม.3/1 14 14 - -
ป.6/1 15 5 10 -
รวม 49 39 10 0