สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มกลางกันทรารมย์
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 อนุบาลกันทรารมย์ 263 178
2 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 38 38
3 บ้านหนองบัวไชยวาน 51 51
4 บ้านกล้วย 79 79
5 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 67 67
6 บ้านบกขี้ยาง 56 56
7 บ้านอีต้อม 11 11
8 บ้านโนนผึ้ง 9 9
9 บ้านหนองหวาย 13 11
10 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 8 8
11 บ้านหนองโอง 5 5
12 บ้านหนองดุมหนองม่วง 13 13
13 บ้านทุ่งพาย 13 13
14 บ้านหนองถ่ม 4 4
15 บ้านหนองหัวช้าง 3 3
16 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 12 12
รวม 645 558