สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 18 10 8 -
ม.2/1 22 21 1 -
ม.3/1 7 7 - -
ป.6/1 20 12 8 -
รวม 67 50 17 0