สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 9 9 - -
ม.2/1 8 7 1 -
ม.3/1 8 8 - -
ป.6/1 13 13 - -
รวม 38 37 1 0