สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 11 11 - -
ม.2/1 11 11 - -
ม.3/1 17 16 1 -
ป.6/1 12 10 2 -
รวม 51 48 3 0