สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านจาน 41 40
2 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 44 44
3 บ้านอาลัย 63 63
4 บ้านบูรพา 42 42
5 บ้านพะแนงวิทยา 60 60
6 บ้านผักบุ้ง 74 72
7 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 69 68
8 บ้านเกาะ 41 41
9 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 94 94
10 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 12 12
11 บ้านดู่ 6 6
12 บ้านจิกกะลา 4 4
13 บ้านนาดี 7 7
14 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 3 3
15 บ้านหนองบัวท่าช้าง 6 6
16 บ้านโพนทรายโนนเรือ 14 14
17 บ้านสีถาน 3 2
18 บ้านขามป้อม 4 4
รวม 587 582