สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 20 20 - -
ม.2/1 22 22 - -
ม.3/1 19 19 - -
ป.6/1 15 15 - -
ป.6/2 18 18 - -
รวม 94 94 0 0