สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านบูรพา

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 9 9 - -
ม.2/1 12 11 1 -
ม.3/1 11 11 - -
ป.6/1 10 5 5 -
รวม 42 36 6 0