สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเกาะ

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 15 15 - -
ม.2/1 4 4 - -
ม.3/1 8 8 - -
ป.6/1 14 12 2 -
รวม 41 39 2 0