สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านผักบุ้ง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 14 13 1 -
ม.2/1 21 18 3 -
ม.3/1 17 14 2 1
ป.6/1 22 21 - 1
รวม 74 66 6 2