สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 42 34
2 บ้านหนองแวงโพนเขวา 83 69
3 อนุบาลวัดพระโต 411 411
4 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 4 4
5 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 17 17
6 บ้านดอนสั้น 5 5
7 มหาราช ๓ 7 7
8 บ้านโนนอีปังโพนวัว 10 10
9 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 8 8
10 บ้านหนองแก้วสำโรง 15 15
11 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 2
รวม 609 582