สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ที่ โรงเรียน ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 42 35
2 บ้านหนองแวงโพนเขวา 83 68
3 อนุบาลวัดพระโต 411 411
4 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 4 -
5 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 17 17
6 บ้านดอนสั้น 5 -
7 มหาราช ๓ 7 7
8 บ้านโนนอีปังโพนวัว 10 10
9 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 8 8
10 บ้านหนองแก้วสำโรง 15 -
11 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 -
รวม 609 556