แบบ 1 โรงเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่สามารถจ่ายเงินได้
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
โรงเรียนมหาราช 3 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ
ชั้น /
ที่ เลขประจำตัว
ประชาชน
ของนักเรียน
ชื่อ-สกุล นักเรียน ชื่อผู้ปกครองนักเรียน
ที่รับเงินช่วยเหลือ
ความสัมพันธ์
กับนักเรียน
วิธีการจ่ายเงิน (/) หมาย
เหตุ
เงินสด โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ผู้ปกครอง นักเรียน
รวม 0 0 0

ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง                                                                                           รับรองข้อมูลถูกต้อง

           ลงชื่อ..........................................ครูประจำชั้น                                                                ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

(........................................)                                                                                     (........................................)
วันที่ ........./...................../ พ.ศ. 2564                                                                      วันที่ ........./...................../ พ.ศ. 2564
ปิด