สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 14 11 3 -
ม.2/1 6 2 4 -
ม.3/1 14 10 4 -
ป.6/1 8 - - 8
รวม 42 23 11 8