แบบสรุปโรงเรียน
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา
รหัส 530047 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ
คำชี้แจง ขอให้โรงเรียนสรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ประสงค์รับวัคซีนของสถานศึกษา
ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) หมาย
เหตุ
ทั้งหมด ประสงค์รับวัคซีน
1  มัธยมศึกษาปีที่ 1 36 35  
2  มัธยมศึกษาปีที่ 1 37 36  
3  มัธยมศึกษาปีที่ 1 36 36  
4  มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 30  
5  มัธยมศึกษาปีที่ 2 28 28  
6  มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 28  
7  มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 25  
8  มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 27  
9  มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 25  
10  ป.6 27 27  
11  ป.6 29 29  
12  ป.6 27 27  
13  ป.6 27 27  
14  ป.6 25 25  
รวม 411 405  
หมายเหตุ : สถานศึกษารวบรวมจำนวนนักเรียนส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อบริหารจัดการวัคซีนและสถานพยาบาลต่อไป

ปิด