สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ที่ โรงเรียน ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านแทงวิทยา 57 57
2 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 53 45
3 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 56 56
4 บ้านหนองครก 53 53
5 บ้านก้านเหลือง 57 56
6 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 12 11
7 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 9 9
8 บ้านซำโพธิ์ 16 5
9 บ้านบก 8 8
10 บ้านหนองโพธิ์ 4 -
11 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 2 2
12 บ้านหนองสวง 8 8
13 อนุบาลศรีสะเกษ 458 420
14 บ้านหมากเขียบ 14 -
15 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 4 4
16 บ้านยางกุดนาคำ 5 2
รวม 816 736