สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 17 17 - -
ม.2/1 15 15 - -
ม.3/1 9 9 - -
ป.6/1 12 4 - 8
รวม 53 45 0 8