สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านก้านเหลือง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 18 17 1 -
ม.2/1 15 13 2 -
ม.3/1 9 9 - -
ป.6/1 15 14 - 1
รวม 57 53 3 1