สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านแทงวิทยา

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 13 11 2 -
ม.2/1 15 15 - -
ม.3/1 13 9 4 -
ป.6/1 16 4 12 -
รวม 57 39 18 0