สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 17 17 - -
ม.2/1 12 12 - -
ม.3/1 13 13 - -
ป.6/1 14 14 - -
รวม 56 56 0 0