สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลศรีสะเกษ

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ป.6/1 36 23 9 4
ป.6/2 36 21 5 10
ป.6/3 42 29 10 3
ป.6/4 43 40 2 1
ป.6/5 42 30 11 1
ป.6/6 42 24 11 7
ป.6/7 40 33 7 -
ป.6/8 42 36 4 2
ป.6/9 35 23 12 -
ป.6/10 30 25 5 -
ป.6/11 32 26 5 1
ป.6/12 38 36 2 -
รวม 458 346 83 29