สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านหนองโนวิทยา 102 94
2 บ้านหญ้าปล้อง 64 64
3 บ้านคูซอด 18 18
4 บ้านเวาะ 11 11
5 บ้านเปือย 18 18
6 บ้านน้ำคำ 21 21
7 บ้านหนองคำ 10 4
8 บ้านโนนแย้ 14 14
9 บ้านเอกสร้างเรือง 7 7
10 บ้านหนองไผ่ 5 5
11 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 12 12
รวม 282 268