สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหญ้าปล้อง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 18 18 - -
ม.2/1 15 14 1 -
ม.3/1 16 14 2 -
ป.6/1 15 6 9 -
รวม 64 52 12 0