สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ที่ โรงเรียน ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 ตะดอบวิทยา 124 124
2 บ้านโนนแกด 89 89
3 บ้านจานหนองคู 11 11
4 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 8 8
5 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 11 11
6 บ้านแดงเหล่ายอด 9 9
7 บ้านหนองแคนหนองเทา 6 3
8 บ้านหนองม่วงหนองแวง 3 -
9 บ้านหางว่าวโนนบัว 7 7
10 บ้านฮ่องแข้ดำ 1 1
11 บ้านขมิ้น 5 5
12 บ้านเสือบอง 5 -
13 บ้านโพนค้อ 20 20
14 บ้านก่อโนนหล่อง 6 6
15 บ้านโพนแดง 12 12
16 บ้านแกประชาสามัคคี 5 5
17 จินดาวิทยาคาร ๓ 7 7
รวม 329 318