สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.ตะดอบวิทยา

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 22 19 3 -
ม.2/1 39 24 15 -
ม.3/1 29 26 3 -
ป.6/1 34 33 1 -
รวม 124 102 22 0