สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโนนแกด

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 21 21 - -
ม.2/1 23 23 - -
ม.3/1 17 17 - -
ป.6/1 28 28 - -
รวม 89 89 0 0