สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 74 74
2 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 48 48
3 บ้านหนองกก 74 74
4 บ้านหนองอีกว่าง 5 5
5 บ้านมะกรูด 1 1
6 บ้านหนองทามใหญ่ 5 5
7 บ้านหนองมะแซว 14 14
8 บ้านโคก 6 6
9 บ้านยาง 2 2
10 บ้านหนองกี่ 2 2
11 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 8 8
12 บ้านโพธิ์ลังกา 14 14
รวม 253 253