สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองกก

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 22 22 - -
ม.2/1 17 15 2 -
ม.3/1 26 23 3 -
ป.6/1 9 9 - -
รวม 74 69 5 0