สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 16 8 8 -
ม.2/1 31 19 12 -
ม.3/1 17 11 6 -
ป.6/1 10 7 3 -
รวม 74 45 29 0