สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านดูนสิม(อสพป.๘)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 14 12 2 -
ม.2/1 5 5 - -
ม.3/1 18 14 4 -
ป.6/1 11 10 1 -
รวม 48 41 7 0