สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มวังหิน ๒
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 39 39
2 บ้านโนนดู่ 101 101
3 บ้านโพนยาง 68 68
4 บ้านหนองนาโพธิ์ 14 14
5 บ้านทุ่งน้อย 19 19
6 บ้านเห็นอ้ม 11 11
7 บ้านหนองตาเชียง 16 11
8 บ้านทุ่ง 1 1
9 บ้านสร้างบาก 19 19
10 บ้านสะมัด 7 7
11 บ้านหนองคู 7 7
12 ชุมชนหนองสังข์ 14 14
13 บ้านตีกา 7 7
14 บ้านหนองทุ่ม 16 16
รวม 339 334