สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 8 5 3 -
ม.2/1 8 6 2 -
ม.3/1 6 6 - -
ป.6/1 17 14 3 -
รวม 39 31 8 0