สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโนนดู่

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 25 25 - -
ม.2/1 26 25 1 -
ม.3/1 20 20 - -
ป.6/1 30 27 3 -
รวม 101 97 4 0