สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มประจิมโนนคูณ
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 120 120
2 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 72 72
3 บ้านเวาะวิทยาคม 38 38
4 บ้านบกแดงผักขะย่า 17 17
5 บ้านโปร่ง 6 6
6 บ้านหัวเหล่า 15 15
7 บ้านโนนสว่าง 3 3
8 บ้านโพนงาม 11 11
9 บ้านผักขย่าใหญ่ 13 13
10 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 18 18
11 บ้านปลาข่อ 7 7
12 บ้านหนองสนม 6 6
13 บ้านหยอด 8 -
14 บ้านนาม่อง-นาเมือง 2 2
15 บ้านหนองตลาด 6 6
16 บ้านเหล่าฝ้าย 19 19
รวม 361 353