สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 12 12 - -
ม.2/1 18 14 4 -
ม.3/1 20 18 2 -
ป.6/1 22 15 7 -
รวม 72 59 13 0