สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 26 24 2 -
ม.2/1 31 31 - -
ม.3/1 25 25 - -
ป.6/1 38 38 - -
รวม 120 118 2 0