สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 26 14 10 2
ม.1/2 33 21 10 2
ม.2/1 25 18 7 -
ม.2/2 19 8 11 -
ม.3/1 28 25 - 3
ม.3/2 23 18 5 -
ป.6/1 31 28 - 3
ป.6/2 27 27 - -
รวม 212 159 43 10