แบบสรุปโรงเรียน
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา
รหัส 530719 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ
คำชี้แจง ขอให้โรงเรียนสรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ประสงค์รับวัคซีนของสถานศึกษา
ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) หมาย
เหตุ
ทั้งหมด ประสงค์รับวัคซีน
1  มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 14  
2  มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 21  
3  มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 18  
4  มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 8  
5  มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 25  
6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 18  
7  ป.6 31 28  
8  ป.6 27 27  
รวม 212 159  
หมายเหตุ : สถานศึกษารวบรวมจำนวนนักเรียนส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อบริหารจัดการวัคซีนและสถานพยาบาลต่อไป

ปิด