สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านละเอาะ

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 28 19 9 -
ม.2/1 38 30 5 3
ม.3/1 28 21 7 -
ป.6/1 16 13 3 -
ป.6/2 17 12 5 -
รวม 127 95 29 3