สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านร่องสะอาด

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 21 20 - 1
ม.2/1 19 19 - -
ม.3/1 11 9 - 2
ป.6/1 13 8 5 -
รวม 64 56 5 3