สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลพยุห์

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 17 13 4 -
ม.2/1 26 20 6 -
ม.3/1 17 15 2 -
ป.6/1 19 10 9 -
รวม 79 58 21 0