สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านตำแยหนองเม็ก

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 24 24 - -
ม.2/1 20 18 2 -
ม.3/1 16 14 2 -
ป.6/1 32 17 5 10
รวม 92 73 9 10