สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเจ้าทุ่ง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 6 3 3 -
ม.2/1 12 6 6 -
ม.3/1 16 8 8 -
/ 2 - - 2
ป.6/1 11 2 - 9
รวม 47 19 17 11